comfort

comfort
I
[΄kʌmfət] n սփոփանք, մխիթա րություն. a cold/small comfort վատ/թույլ սփոփանք. a great comfort մեծ սփոփանք. (հարմարություններ, հանգստավետություն) material comforts նյու թական բարիքներ. enjoy comforts հարմարություններից օգտվել. home comforts կենցաղային հարմա րություններ. creature comfort անձնական գործա ծության մանր առարկաներ. He likes his comforts Նա կոմֆորտ է սիրում
II
[΄kʌmfət] v սփոփել, մխիթարել, հանգստացնել

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Нужен реферат?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Comfort — Com fort, n. [OF. confort, fr. conforter.] 1. Assistance; relief; support. [Obs. except in the phrase aid and comfort. See 5 below.] Shak. [1913 Webster] 2. Encouragement; solace; consolation in trouble; also, that which affords consolation.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Comfort — Com fort, v. t. [imp. & p. p. {Comforted}; p. pr. & vb. n. {Comforting.}] [F. conforter, fr. L. confortare to strengthen much; con + fortis strong. See {Fort}.] 1. To make strong; to invigorate; to fortify; to corroborate. [Obs.] Wyclif. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • comfort — n ease, *rest, repose, relaxation, leisure Analogous words: contentedness or content, satisfaction (see corre sponding adjectives under SATISFY vb): enjoyment, joy, fruition, *pleasure: relief, assuagement, alleviation (see corresponding verbs at …   New Dictionary of Synonyms

 • comfort — [kum′fərt] vt. [ME comforten < OFr conforter, to comfort < LL (esp. in Vulg. of O.T.) confortare, to strengthen much < L com , intens. + fortis, strong: see FORT1] 1. to soothe in distress or sorrow; ease the misery or grief of; bring… …   English World dictionary

 • Comfort — (Марина ди Кампо,Италия) Категория отеля: Адрес: Piazza Vittorio Emanuele II , 57034 Марина …   Каталог отелей

 • Comfort — Comfort, TX U.S. Census Designated Place in Texas Population (2000): 2358 Housing Units (2000): 917 Land area (2000): 3.205519 sq. miles (8.302256 sq. km) Water area (2000): 0.014612 sq. miles (0.037845 sq. km) Total area (2000): 3.220131 sq.… …   StarDict's U.S. Gazetteer Places

 • Comfort, TX — U.S. Census Designated Place in Texas Population (2000): 2358 Housing Units (2000): 917 Land area (2000): 3.205519 sq. miles (8.302256 sq. km) Water area (2000): 0.014612 sq. miles (0.037845 sq. km) Total area (2000): 3.220131 sq. miles (8.340101 …   StarDict's U.S. Gazetteer Places

 • comfort — [n1] good feeling; ease abundance, alleviation, amenity, assuagement, bed of roses*, cheer, cheerfulness, complacency, contentment, convenience, coziness, creature comforts*, enjoyment, exhilaration, facility, gratification, happiness, luxury,… …   New thesaurus

 • comfort — ► NOUN 1) a state of physical ease and freedom from pain or constraint. 2) (comforts) things that contribute to comfort. 3) consolation for grief or anxiety. ► VERB ▪ cause to feel less unhappy; console. DERIVATIVES comforting …   English terms dictionary

 • Comfort 24 — (Одесса,Украина) Категория отеля: Адрес: Frantsuzskiy Boulevard 16, Одесса, 65000, Украи …   Каталог отелей

 • Comfort — (engl.), 1) Hülfe; 2) Bequemlichkeit, Behaglichkeit; daher: Comfortabel (spr. Comfortäbl), bequem, behaglich …   Pierer's Universal-Lexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”